• 24 KWI 15
  • 0
  Niedosłuch a demencja

  Niedosłuch a demencja

  Ubytek słuchu a demencja.

  Kładziemy szczególny nacisk na troskę o zmysł słuchu.

  Jako lekarze, w trakcie rutynowego wywiadu mogą Państwo pytać swoich pacjentów o to, czy w ostatnim czasie badali swój słuch. Poza kierowanie ich na badania i dalsze konsultacje, niezwykle ważne jest informowanie o ryzyku, które wynika z ignorowania ubytku słuchu. Może on bowiem mieć związek z innymi schorzeniami.

  „Osoby w podeszłym wieku dotknięte ubytkiem słuchu są znacznie bardziej podatne na rozwój demencji niż osoby dawno słyszące. Wyniki badań pokazują jak istotna jest rozmowa z pacjentem o stanie jego słuchu oraz informowanie go, że ubytek może z czasem się pogłębiać.”[1]

  Związek pomiędzy nieleczonym ubytkiem słuchu a rozwojem demencji i choroby Alzheimera.

  Wiele badań wskazuje, że ubytek słuchu może towarzyszyć początkom demencji lub choroby Alzheimera. Niepodjęcie leczenia ubytku słuchu może stwarzać poważne ryzyko. Rozpowszechnienie tych informacji sprawi, że pacjenci oraz ich rodziny szybciej podejmować będą działania mające na celu podjęcie leczenia.

  Dr n. med. Frank R. Lin prowadził badania powszechnie cytowane przez środowisko lekarskie, dotyczące związku ubytku słuchu i spadku zdolności poznawczych. W badaniach wzięły udział 1984 osoby dorosłe o średniej wieku 77,4 lat. W trakcie 6 lat obserwował on u badanych związek pogłębiania się ubytku słuchu ze spadkiem zdolności kognitywnych.

  Dr Lin zaobserwował zależność pomiędzy nimi wskazującą, że im głębszy jest ubytek słuchu, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń zdolności poznawczych oraz umysłowych. Co więcej, tendencję tę można było zaobserwować już u pacjentów z lekkim ubytkiem słuchu. Wnioski wskazywały także konieczność prowadzenia dalszych badań mających na celu szczegółowe poznanie mechanizmów kierujących tą zależnością.

  „Pogłębianie się ubytku słuchu może przyspieszać zanik szarych komórek i zwiększyć wysiłek potrzebny do słuchania dźwięków i prowadzenia konwersacji…Aparaty słuchowe mogą zatem nie tylko poprawić zdolność słyszenia, ale także chronić mózg.”[2]

  W styczniu 2014 roku dr Lin ze swoim zespołem opublikował nowe wyniki badań nad zmianami w mózgu u osób dobrze słyszących oraz u osób z ubytkiem słuchu. W badaniach wzięło udział 126 pacjentów, z których 51 posiadało przynajmniej lekki ubytek słuchu (powyżej 25 dB HL), a 75 posiadało słuch prawidłowy. Byli oni poddawani badaniom rezonansem magnetycznym (MRI) co roku, przez okres 10 lat. Pacjenci z ubytkiem słuchu tracili rocznie około 1 cm3 substancji mózgowej i obserwowano u nich większy zanik tkanek w strukturze mózgu odpowiedzialnej za rozpoznawanie dźwięków i mowy. Zanik ten dotknął środkowy i dolny zakręt skroniowy, odpowiedzialny za pamięć oraz integrację sensoryczną. Podobne uszkodzenia w tych samych rejonach mózgu zostały zdiagnozowane u osób z chorobą Alzheimera.

  „Osoby, u których ubytek słuchu nie jest leczony zarabiają mniej, są częściej nieobecne w pracy, są mniej produktywne, a także częściej zapadają na depresję, są przygnębione i słabną u nich zdolności kognitywne.”[3]

  Wczesna diagnoza ubytku słuchu pozwala na spowolnienie postępu demencji i choroby Alzheimera.

  W oparciu o dowody naukowe potwierdzające związek ubytku słuchu i rozwoju demencji oraz choroby Alzheimera, niezwykle istotne jest informowanie pacjentów o poważnych konsekwencjach ignorowania kłopotów ze słyszeniem. Osoby z ubytkiem słuchu zwlekają średnio 7 lat z podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia. Należy jednak pamiętać, że im wcześniej zostanie ono rozpoczęte, tym większe zdolności słyszenia zostaną zachowane. Szybkie postawienie diagnozy wystąpienia ubytku słuchu spowalnia pogłębianie się demencji i choroby Alzheimera. Żeby było to jednak możliwe, konieczne jest zachęcanie pacjentów do przeprowadzania regularnych badań słuchu i nieodkładania ich na później.

  Leczenie wykorzystujące aparaty słuchowe nie tylko poprawi słuch Państwa pacjentów – może być też kluczowe w zachowaniu funkcji mózgu i zdolności poznawczych.

  „Koszt opieki zdrowotnej i hospitalizacji pacjentów z demencją i chorobą Alzheimera w USA wynosi około 183 miliardy dolarów rocznie i zwiększyć może do 1,1 biliona dolarów w roku 2050.”[4]

  Wraz z opublikowanie wyników badań, dr Lin oraz inni eksperci zaproponowali kilka teorii wyjaśniających wystąpienie demencji oraz choroby Alzheimera jako efektu pojawienia się ubytku słuchu:

  ■ Wysiłek wkładany przez osoby z ubytkiem słuchu w proces słyszenia i rozumienia stwarza ciągłe obciążenie wpływające na normalne zdolności poznawcze.

  ■ Osoby z ubytkiem słuchu często wycofują się z życia towarzyskiego, a brak regularnych spotkań z bliskimi i okazji do porozumiewania się, prowadzi do umysłowej stagnacji.

  ■ Połączenie powyższych czynników powoduje spadek zdolności poznawczych.

  [1] Johns Hopkins Medicine. Hearing Loss Accelerates Brain Function Decline in Older Adults. 2013 (http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/hearing_loss_accelerates_brain_function_decline_in_older_adults)

  [2] University of Pennsylvania-Perelman School of Medicine, Jonathan Peele, PhD.2011 (www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110831115946.htm)

  [3] Better Hearing Institute. The Impact of Untreated Hearing Loss on Household Income. Sergei Kochkin, Ph.D 2005 (http://www.hearing.org/uploadedFiles/Content/impact_of_untreated_hearing_loss_on_income.pdf)

  [4] Alzheimer’s Association. 2011 Alzheimer’s Disease Facts and Figures (http://www.alz.org/downloads/Facts_Figures_2011.pdf)

  Leave a reply →

Facebook